วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มโครงการและแบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560   ไฟล์ word  pdf

แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2559

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561